รายละเอียดข่าว
กำหนดการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
(28 ธันวาคม 2559)

ประกาศโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ที่ 003/2559
เรื่อง กาหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
สาหรับนิสิตภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

รายละเอียด : ดาวน์โหลด