รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
(6 กุมภาพันธ์ 2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อควรปฏิบัติ : ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเขียน

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ.2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่: อาคาร QS1 ตึกคณะศึกษาศาสตร์ ห้อง Qs1-1001