รายละเอียดข่าว
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
(13 มิถุนายน 2560)

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแจ้งกำหนดการ

ปฐมนิเทศนิสิตเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

***สถานที่ ห้อง เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลัง***

เปิดเทอมวันที่ 7 สิงหาคม 2560