รายละเอียดข่าว
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
(2 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ห้อง (QS1 1001)  คณะศึกษาศาสตร์
          วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.