1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

1. ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
    ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in International Trade Management
2. ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาไทย : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ : Diploma (International Trade Management)
   อักษรย่อภาษาไทย : ปวส. (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)
   อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Dip. (International Trade Management)
3. วิชาเอก
   ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
   5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นบางรายวิชา
   5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
       5.4.1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
       5.4.2 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   5.5 การให้วุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้
      5.5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
6. หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
   6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
   6.2 โครงสร้างหลักสูตร
      1) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 26 หน่วยกิต
         1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
         1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
         1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
         1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
         1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
         1.6) วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
      2) หมวดวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
         2.1) กลุ่มวิชาชีพสาขา 18 หน่วยกิต
         2.2) กลุ่มวิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
         2.3) ฝึกงาน 4 หน่วยกิต
         2.4) โครงการ 4 หน่วยกิต
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

1. ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
   ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Accountancy
2. ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาไทย : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (การบัญชี)
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ : Diploma (Accountancy)
   อักษรย่อภาษาไทย : ปวส.(การบัญชี)
   อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Dip. (Accountancy)
3. วิชาเอก
   การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
   5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นบางรายวิชา
   5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานประกอบการภายใต้ระบบทวิภาคี
   5.5 การให้วุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้
      5.5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
6. หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
   6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
   6.2 โครงสร้างหลักสูตร
      1) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 26 หน่วยกิต
         1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
         1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
         1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
         1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
         1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
         1.6) วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
      2) หมวดวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
         2.1) กลุ่มวิชาชีพสาขา 18 หน่วยกิต
         2.2) กลุ่มวิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
         2.3) ฝึกงาน 4 หน่วยกิต
         2.4) โครงการ 4 หน่วยกิต
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

1. ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
   ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Business Travel Management
2. ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาไทย : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ : Diploma (Business Travel Management)
   อักษรย่อภาษาไทย : ปวส.(การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
   อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Dip. (Business Travel Management)
3. วิชาเอก
   การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
   5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นบางรายวิชา
   5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานประกอบการภายใต้ระบบทวิภาคี
   5.5 การให้วุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้
      5.5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
6. หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
   6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
   6.2 โครงสร้างหลักสูตร
      1) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 26 หน่วยกิต
         1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
         1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
         1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
         1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
         1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
         1.6) วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
      2) หมวดวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
         2.1) กลุ่มวิชาชีพสาขา 18 หน่วยกิต
         2.2) กลุ่มวิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
         2.3) ฝึกงาน 4 หน่วยกิต
         2.4) โครงการ 4 หน่วยกิต
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

1. ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
   ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Business computer
2. ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาไทย : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การจัดการธุรกิจโรงแรม)
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ : Diploma (Business Computer)
   อักษรย่อภาษาไทย : ปวส.(การจัดการธุรกิจโรงแรม)
   อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Dip. (Business Computer)
3. วิชาเอก
   การจัดการธุรกิจโรงแรม
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
   5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นบางรายวิชา
   5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
   5.5 การให้วุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้
      5.5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
6. หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
   6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
   6.2 โครงสร้างหลักสูตร
      1) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 26 หน่วยกิต
         1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
         1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
         1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
         1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
         1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
         1.6) วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
      2) หมวดวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
         2.1) กลุ่มวิชาชีพสาขา 18 หน่วยกิต
         2.2) กลุ่มวิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
         2.3) ฝึกงาน 4 หน่วยกิต
         2.4) โครงการ 4 หน่วยกิต
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

1. ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Business computer
2. ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาไทย : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ : Diploma (Business Computer)
   อักษรย่อภาษาไทย : ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Dip. (Business Computer)
3. วิชาเอก
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
   5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นบางรายวิชา
   5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
   5.5 การให้วุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้
      5.5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
6. หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
   6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
   6.2 โครงสร้างหลักสูตร
      1) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 26 หน่วยกิต
         1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
         1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
         1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
         1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
         1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
         1.6) วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
      2) หมวดวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
         2.1) กลุ่มวิชาชีพสาขา 18 หน่วยกิต
         2.2) กลุ่มวิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
         2.3) ฝึกงาน 4 หน่วยกิต
         2.4) โครงการ 4 หน่วยกิต
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน

ระบบการเรียนการสอน

1. การจัดการศึกษา
      ภาคปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกวันและเวลาราชการ
      เรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ และธุรกิจทั่วไป
2. การเปิดเรียน : เปิดภาคเรียนแบบอาเซียน
      ภาคเรียนต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
      ภาคเรียนปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
3. การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
      ให้นิสิตเลือกแหล่งฝึกงานจากสถานประกอบการที่ได้ตกลงทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกงานของนิสิตแต่ละสาขา โดยทำการฝึกงานในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๒