ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับแนวความคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษานั้น เกิดขึ้นจากแนวนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการให้มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียนและการก่อตั้งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) ดังวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า “สร้างคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อนำพาสังคมไทยสู่ สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ผลงานที่มาแล้วของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบันดำเนินการบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล รูปแบบการจัดการศึกษาเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ คือ การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาขา และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดำเนินงานสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะต่างๆ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ปรัชญา

สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ

ความได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข

วิสัยทัศน์

แหล่งวิจัยและทดลองการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพเพียบพร้อม แข่งขันกับประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้

พันธกิจ

๑. ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

๒. สร้างและพัฒนาครูอาชีวศึกษา

๓. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

๔. ให้บริการทางด้านอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

๕. จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ

๒. การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้

๓. การบริการวิชาการแก่สังคมสู่สังคมอุดมปัญญา

๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ที่ ๒ ระบบการจัดการศึกษามีคุณภาพ และคุณธรรมสูง อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและเป็นตัวแบบที่ดี การเรียนการสอนมีความทันสมัย

เป้าประสงค์ที่ ๓ การคิดค้น การสรรค์สร้างงานวิชาการ องค์ความรู้ เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๔ เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลังความรู้ทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๕ สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกๆ ด้าน และมีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการสูงบุคลากรมีความสุข และมั่นคงในคุณภาพชีวิต

การบริหารและทรัพยากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา
สาส์นจากผู้อำนวยการ
     โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบใหม่เน้น ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปิดสาขาที่ตลาดต้องการ (อ่านต่อ...)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง