ผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา

  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ

เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คุณรุ่งทิวา พันธ์อินทร์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • คุณพรรณิภา เจริญยิ่ง

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวจิรภรณ์ คูหะมณี

  นักวิชาการเงินและบัญชี