ข่าวประกาศ
ข่าวรับสมัครนิสิตโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปี 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา
สาส์นจากผู้อำนวยการ
     โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบใหม่เน้น ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปิดสาขาที่ตลาดต้องการ (อ่านต่อ...)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง