รายละเอียดข่าว
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (และผู้กู้รายใหม่ รหัส ๖๐) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(19 กรกฎาคม 2560)

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (และผู้กู้รายใหม่ รหัส ๖๐)

ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นิสิตปี 1 รหัส 60 ที่มีความประสงค์จะกู้กองทุน กรอ. ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th

และดาวน์โหลด กำหนดการได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataNewsByID/3/837