สาส์นจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบใหม่เน้น ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปิดสาขาที่ตลาดต้องการ มีเครือข่ายให้ฝึกงาน สามารถบูรณาการสิ่งที่มหาวิทยาลัยบูรพามีอยู่มาใช้ประโยชน์ การพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ถือเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดตัวของ AFTA เนื่องจากปัจจุบันสิ่งที่ขาดแคลนมากคือผู้จบการศึกษาในระดับ ปวส. ภายใน สิบปีอาจขาดบุคลากรอาชีวะเหล่านี้จำนวนมาก โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นแหล่งทดลองวิจัยจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มีภารกิจขอบข่ายและการจัดการศึกษาตามโครงสร้างสายงานรูปแบบการมีส่วนร่วมของส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นบทบาทที่ผู้บริหารต้องนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติ ภารกิจงานในการบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสานความร่วมมือกับ องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ จัดภารกิจงานให้ครอบคลุมตามหลักหลักสูตรกำหนด การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

การบริหารทั่วไป เป็นภารกิจงาน เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์กรให้บรรลุผลตามมาตรฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดภารกิจงานให้ครอบคลุม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในและประสานงานกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด

ดร. เกรียงศักดิ์ บุญญา
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา
สาส์นจากผู้อำนวยการ
     โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบใหม่เน้น ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปิดสาขาที่ตลาดต้องการ (อ่านต่อ...)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง